Katedra Introdukcji Biblijnej

Pierwszym kierownikiem Katedry Introdukcji Biblijnej, utworzonej w 1992 r., został ks. Michał Czajkowski, który pełnił tę funkcję do 1997 r., będąc od 1994 r. także kierownikiem Katedry Ekumenii.

W latach 1997-2012, kierowanie tą katedrą sprawował ks. Jan Załęski, zatrudniony od 1986 r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii Biblijnej. Badania naukowe ks. J. Załęskiego koncentrują się głównie na interpretacji wybranych tekstów Nowego Testamentu, zwłaszcza podejmujących zagadnienia etyczno-społeczne i eschatologiczne. Jego ulubione tematy to: nierozerwalność małżeństwa, teksty o kobietach w NT, tzw. przywilej Pawłowy oraz eschatologia w Listach do Tesaloniczan i Pierwszym Liście do Koryntian. W latach 1997-2012 był on również kierownikiem studiów doktoranckich na WT ATK/UKSW.

Po przejściu ks. Jana Załęskiego na emeryturę, w roku akademickim 2012-2013 funkcja kierownika tej katedry pozostawała nieobsadzona. W toku restrukturyzacji Wydziału Teologicznego i utworzenia Instytutu Nauk Biblijnych Katedra Introdukcji Biblijnej uległa likwidacji. W uzasadnieniu stwierdzano, że zagadnienia z zakresu wstępu do Pisma Świętego nie kwalifikują się, by je podejmować na osobnej katedrze.

W Katedrze Introdukcji Biblijnej w latach 2005-2013 na stanowisku adiunkta był zatrudniony o. dr Waldemar Linke CP

Pracownicy tej katedry prowadzili wykłady z zakresu introdukcji biblijnej, zarówno w ramach Wydziału Teologicznego, jak też innych wydziałów uczelni. Duże znaczenie przykładano do introdukcji szczegółowej do poszczególnych ksiąg biblijnych, niezbędnej do pełniejszego ich zrozumienia i objaśniania. Wiele wykładów miało wyraźne ukierunkowanie pastoralne.